TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF

Amin’ny fotoan’andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy. Izay efa hataon’Andriamanitra no asehony amin’i Farao. Ary Jehovah nankasitraka an’i Abela mbamin’ny fanatiny; 5 fa Kaina mbamin’ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy. Ary Jakoba dia efa nanorina ny lainy teo an-tendrombohitra; ary Labana sy ny havany kosa nanorin-day teo an-tendrombohitr’i Gileada.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 54.24 MBytes

Dia hoy Josefa taminy: Avy tamin’i Jehovah no nisehoan’izany zavatra izany, ka tsy mahazo milaza teny aminao izahay, na ratsy na soa. Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Mianiana ary amiko aloha. Efa nanome anjara soa ho ahy Andriamanitra; amin’izao vao hitoetra amiko ny vadiko, fa efa niteraka zaza enin-dahy ho azy aho; dia nataony hoe Zebolona ny anarany.

Amidio amiko ary aloha ny fizokianao.

baiboly pdf

Fa Ilay natahoran’i Isaka rainy kosa no nianianan’i Jakoba. Inona no soa ho azontsika, raha hamono ny rahalahintsika sy hanafina ny ràny isika?

Ny Baiboly, ny heviteniny

Miaingà, miala amin’ity tanàna ity; fa horavan’i Jehovah ity tanàna ity. Indro, efa nomeko sekely volafotsy arivo ny anadahinao; indro, ho fanampena-maso aminao izany, dia amin’izay rehetra momba anao: Tsy nihomehy aho tsy akory.

Bonjour Vous n’auriez pas un lien pour accéder en direct? Biaboly nanome anjara soa ho ahy Andriamanitra; amin’izao vao baibolu amiko ny baiholy, fa efa niteraka zaza enin-dahy ho azy aho; dia nataony hoe Zebolona ny anarany.

  TÉLÉCHARGER REMOVEWAT 2.2.6 GRATUIT GRATUIT

Moa ny anabavinay havela hataony toy ny vehivavy janga va? Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro fahenina izany.

Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egypta. Efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah, ka dia hoy izahay: Efa nifindra niala teto izy: Hafeniko amin’i Abrahama va izay hataoko?

Ary Esao dia baibolj ny feony ka nitomany.

baiboly pdf

Mba tsofy rano re aho, dia izaho koa, ry ikaky ô. Indro, efa reko fa misy vary any Egypta; andeha midina any ianareo, ka mividia ho antsika, mba ho velona isika, fa tsy ho faty. Tsy fantatro izay nanao izany; fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary izaho koa tsy mba nahare, raha tsy vao izao.

Alvana sy Manahata sy Ebala sy Sefo ary Baibboly.

Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa pef faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny. Ary izy no nalaza indrindra tamin’izay rehetra tao bwiboly rainy. Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin’izay tianao. Angamba folo baibolh ho hita ao.

Mba ampisotroy rano kely aho. Tamin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny andro namoronany azy.

La Bible Malgache en texte intégral

Angamba tsy hety hiaraka amiko ny vehivavy. Satria baiboy Jehovah pd efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany. Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin’ny olona Aho; fa ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko.

  TÉLÉCHARGER NGAAKA BLINDÉ

Chapitre 13 1 [Ny nisarahan’i Abrama sy Lota, ary ny teny fikasana nataon’Andriamanitra tamin’i Abrama] Ary Abrama dia niakatra ldf tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin’ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo. Ary Labana dia nikaroka eran’ny lay rehetra, fa tsy nahita. Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro.

Veloma ianao, mba anomezo ahy kely ny dodaiman’ny zanakao.

Heviteny baiboly – Document PDF

Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra. Izaho no Farao, ary raha tsy teninao, dia tsy hisy olona hanetsika ny tànany na ny tongony eto amin’ny tany Egypta rehetra. Ho voaozona bbaiboly izay rehetra manozona anao, ary hohasoavina anie izay manisy soa anao. Mankanesa any amin’i Josefa; ary izay holazainy aminareo dia ataovy.